Privacy

Dit is het privacybeleid van de Stichting Tonpraotersconcours Valkenswaard, gevestigd te Valkenswaard, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41091796, hierna te noemen: “de Stichting”.

Bewust of onbewust deelt u gegevens met ons. De Stichting hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en       type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
-    Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de                   doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-    Passende technische en / of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
     persoonsgegevens gewaarborgd is;
-    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
     waarvoor ze zijn verstrekt;
-    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van (oud)deelnemers, bezoekers, vrijwilligers,
sponsoren en overige relaties

Persoonsgegevens van (oud)deelnemers, bezoekers, vrijwilligers, sponsoren en relaties worden door de Stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-    Administratieve doeleinden, waaronder het uitnodigen tot en verwerken van deelname aan het concours, het
     verstrekken van plaatsbewijzen, financiële afhandeling van sponsorafdracht en of participatie in het concours;
-    Communicatie over de Stichting en haar activiteiten;
-    Het organiseren van het Brabants Kampioenschap Tonpraoten;
-    Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Stichting de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    Adres en geboorte/woonplaatsgegevens;
-    Telefoonnummer;
-    E-mailadres;
-    Geslacht;
-    Leeftijd;
-    Bankgegevens t.b.v. betalingen;
-    Fysieke beperking m.b.t. plaatstoewijzing (bijv. rolstoel);
-    Foto (deelnemers/participanten t.b.v. promotie van het concours);

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de duur van betrokkenheid bij het concours. De betrokkenheid kan te allen tijde op verzoek worden beëindigd waarna uw persoonsgegevens worden verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen doorspelen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de eerder beschreven doelstellingen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-    het verstrekken van plaatsbewijzen;
-    het verstrekken van naam van deelnemers/participanten aan pers/media t.b.v. promotie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

-    Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-    Onze Stichtingsleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van̈ persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons en/of onze verwerker.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er onverhoopt samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op via het secretariaat.