Reglement

Geldend voor het concours om het "Brabants Kampioenschap Tonpraoten", opgemaakt door de Stichting Tonpraotersconcours Valkenswaard, hierna te noemen: de Stichting.

Artikel 1

De Stichting stelt het reglement samen en ziet toe op de naleving hiervan.

Artikel 2

Er wordt jaarlijks gestreden om het "Brabants Kampioenschap Tonpraoten", met als inzet de "Zilveren Ton“ als wisseltrofee. Deze wisseltrofee wordt definitief eigendom wanneer deze driemaal achtereenvolgens of vijfmaal in totaal wordt gewonnen.

Artikel 3

Aan het concours mag elke Brabander deelnemen die minimaal 18 jaar oud is. Onder "Brabander" wordt verstaan, degene die in de provincie Noord-Brabant woonachtig is, ongeacht de plaats van herkomst of degene die in Noord-Brabant is geboren en momenteel buiten Noord-Brabant woonachtig is.

Artikel 4

Inschrijving geschiedt op de door de het bestuur van de Stichting vast te stellen data en adres wat via de media bekend wordt gemaakt.

Artikel 5

Uitsluiting van deelname aan het concours is mogelijk:
a: door de Stichting bij algemene stemmen;
b: wanneer de Stichting van mening is dat er op vorige concoursen te weinig punten behaald zijn;
c: als gevolg van uitloting, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Artikel 6

Tot de finale worden toegelaten:
a. De winnaar van de voorgaande finale (de titelverdediger);
b. Diegenen die zich hebben geplaatst via te organiseren voorronden.

Artikel 7

De deelnemer is verplicht zijn/haar creatie en/of de titel waaronder hij/zij optreedt bij inschrijving bekend te maken.

Artikel 8

Aan het einde van de finale worden alleen de punten van de vier hoogst geëindigde deelnemers bekend gemaakt.

Artikel 9

De voorzitter van de Stichting of diens plaatsvervanger maakt de prijzen bekend.

Artikel 10

De jurering van de voorronden geschiedt door een door de Stichting aan te wijzen jury.
De jurering in de finale geschiedt door een jury bestaande uit de juryvoorzitter, aangesteld door het bestuur van de Stichting, aangevuld met juryleden die door de deelne(e)m(st)ers zijn aangewezen. Elke deelne(e)m(st)er draagt hiervoor zijn/haar eigen jurylid aan.

Artikel 11 (Finale)

Het jurylid mag geen punten toekennen aan de tonpraoter voor wie hij/zij als jurylid optreedt.

Artikel 12 (Voorronden/Finale)

De leden van de jury zijn verplicht te jureren volgens het vastgestelde jureringssysteem.

Artikel 13 (Voorronden/Finale)

Het bestuur van de Stichting wijst de secretaris(sen) aan voor het na elk optreden verzamelen van de jureringsschema's.

Artikel 14 (Voorronden/Finale)

Het bestuur van de Stichting heeft voldoende blanco jureringsschema's in voorraad aangezien op het schema na invulling geen wijzigingen mogen worden aangebracht.

Artikel 15 (Finale)

Het optellen gebeurt door de secretaris(sen) in het bijzijn van de jurvoorzitter.

Artikel 16 (Finale)

Het hoogst en het laagst toegekend aantal punten wordt niet meegerekend bij de bepaling van het totaal aantal toegekende punten.

Artikel 17 (Finale)

Bij een gelijk aantal door de jury toegekende punten zijn de punten, gegeven door de juryvoorzitter, bepalend voor de uitslag.

Artikel 18 (Voorronden/Finale)

De leden van de (vak)jury zijn verplicht met het bestuur van de Stichting te vergaderen ter nadere instructie over het systeem en verdere gang van zaken. Het bestuur en de voorrondevakjury op uitnodiging ca. drie weken voor de voorronden. Het bestuur, de finalejuryvoorzitter en de door de tonpraoters aangedragen juryleden ten tijde van de loting met de tonpraoters om de volgorde van optreden in de finalevoorstellingen.

Artikel 19 (Voorronden/Finale)

De volgorde van optreden wordt bepaald door dubbele loting.

Artikel 20 (Voorronden/Finale)

Het optreden moet minimaal 7 minuten en maximaal 12 minuten duren. Na tien minuten waarschuwen knipperende lampen dat men nog twee minuten heeft om de voordracht te beëindigen. Na twaalf minuten blijven de lampen branden en stopt de jurering. Alle genoemde tijden betreffen de zuivere spreektijd.

Artikel 21 (Voorronden/Finale)

De juryvoorzitter heeft het recht de tonpraoter af te bellen indien:
a. het optreden b.v. te lang gaat duren;
b. het optreden van minder gehalte is;
c. kwetsende uitdrukkingen worden gebruikt die personen en/of bevolkingsgroepen raken.

Artikel 22 (Voorronden/Finale)

Het orkest mag geen touches geven tijdens de voordracht.

Artikel 23 (Voorronden/Finale)

De Tonpraoter is verplicht zijn creatie/voordracht volledig vanuit de ton en zelfstandig te presenteren:
a. Het in de creatie/voordracht betrekken van personen en/of levende wezens is niet toegestaan;
b. Het gebruik van elektronische/digitale hulpmiddelen c.q. instrumenten is niet toegestaan;

Artikel 24 (Voorronden/Finale)

a. Het bestuur van de Stichting maakt tijdens de voorronden en finale beeldopnamen die, indien nodig, gebruikt worden ter ondersteuning van de jurering;
b. Het bestuur van de Stichting mag maximaal 25% van de zuivere spreektijd van de tonpraoter beschikbaar stellen aan de media (radio en/of TV).

Artikel 25

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de Stichting of diens plaatsvervanger.